Vanliga utmaningar med Office 365-licensiering

Karl Nordström

Helping you turn insights into actions with vScope

Office 365-licenser är ofta en stor kostnadspost för organisationer. Oavsett om licenser köps in direkt eller via en partner är det viktigt att hålla reda på licensanvändandet för att optimera kostnader, något som inte är helt enkelt.

Att migrera till molnet och använda Office 365 har flera fördelar så som sänkta kostnader relaterade till hårdvara och support & underhåll. Tack vare licensmodellen för Office 365 är det möjligt att omfördela licenser till och från olika användare precis som ni vill. Det gör att Office 365 blir ett smidigt komplement till er tjänsteleverans som görs on-prem.

Det skapar dock nya utmaningar relaterat till optimering av licenser för att kostnader inte skall skena och göra det onödigt dyrt att köpa IT i molnet.

Fyra vanliga utmaningar med Office 365-licensiering

1. Uppföljning av licenstilldelning

Att deaktivera konton från sitt Active Directory när personer slutar, tar tjänstledigt eller är borta en längre tid betyder inte nödvändigtvis att licenser kopplade till dessa konton deaktiveras. Det kräver både kunskap om kontona och insikt i licensiering i Azure. Det blir därför en utmaning att kontinuerligt säkerställa hur inköpta licenser används och är tilldelade olika konton.

2. Kunskap kring molnlicenser

En stor utmaning handlar om hur Office 365-licensieringen går till. Dels innehållet i de olika licensplanerna, dels hur olika licensmodeller ser ut men också i det faktiska hantverket i hur inköp, avtal, tilldelning m.m. hanteras i Azure-portalen. Det gör det mer komplext och gör det svårt att optimera sin licensiering.

3. Nyttjandet av tjänsteplaner

Med olika Office 365-licenser är det möjligt att till en viss grad anpassa sitt tjänsteerbjudande till sina användare. Utmaningen ligger i att definiera policies kring vilka användare som ska ha tillgång till vilka tjänster – och göra detta på ett optimalt sätt. När väl licenserna är inköpta, hur säkerställer du som beställare att policys kring licenstilldelning är kostnadseffektiva?

Det är lätt hänt att köpa licenser som innehåller tjänster som i slutändan inte används av användaren eller tilldela fel användargrupp fel licens.

4. Ett effektivt samarbete med din licenspartner

På grund av kunskapströskeln kan det vara fördelaktigt att köpa Office 365-licenser in via en auktoriserad Microsoft Partner. Partnern står för specialkompetens inom Azure- och Office 365-licensiering medan själva kännedomen om användarkonton och policys finns i beställningsorganisationen.

Men hur kan de båda parterna säkerställa ett effektivt samarbete där kravställning och uppföljning av leverans kan ske kontinuerligt? Vilka konton ska ha Enterprise E3-licenser? Hur många användare har slutat det senaste halvåret? Vilka användargrupper ska automatiskt tilldelas Visio Pro för Office 365?

Resultatet är ineffektivitet och avsaknaden på koll och kontroll.

Om vScope Cloud Spend

vScope Cloud Spend ger dig som beställare av Office 365-licenser bättre koll och kontroll kring hur dina licenser är uppsatta – oavsett om dessa beställs direkt via Azure eller licenspartner.

vScope knyter ihop licensinformation från Azure med kontoinformation från ditt on-prem Active Directory och Azure AD för att ge dig en helhetsbild kring licenstilldelning, tjänster, kontoinformation och aktivitet.

vScope hjälper både dig och en eventuell licenspartner att säkerställa en kostnadseffektiv licenstilldelning som är i linje med din organisations önskemål.

Klicka här så berättar vi mer!

Karl Nordström

Customer Success

Contact Me

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Join our community and 1000+ IT professionals by signing up for blogs, news and business insight through our newsletter